Застраховане & Коронавирус

Какво ви интересува най-много

Правителството на България, както и правителствата на други страни, бяха принудени от обстоятелствата да предприемат редица мерки срещу разпространението на коронавирус, което доведе до значително намаляване, ограничаване или дори пълно прекъсване на бизнес дейностите. Много сектори са силно засегнати, като например ресторантьорство, хотелиерство, търговски, транспортни и други услуги. Част от тези фирми имат застраховка за прекъсване на дейността (Business Interruption или BI), но те няма да претърпят имуществена загуба в резултат на COVID-19 (пожар, природно бедствие и подобни), което е нормалният задействащ механизъм за BI по силата на имуществена застраховка.

Като цяло, имуществените застрахователни програми с разширение за покритие на BI е малко вероятно да включват покритие за загуби в резултат на пандемия. Повечето застрахователни полици никога не са били предвидени да застраховат загуби в резултат на пандемия. Това е експозиция, която застрахователите признават, че не могат да си позволят да застраховат. Една потенциална застраховка от пандемия може да се сравни с потенциална застраховка за война - именно такъв вид експозиция световният пазар не би могъл напълно да покрие.

Готови сме да прегледаме вашата застрахователна програма и да отговорим професионално на вашите въпроси, но преди да го направим, трябва внимателно да проверим всяка формулировка на застрахователната ви полица. В случай на интерес можете да се обърнете към нас по всяко време, ще се радваме да ви помогнем.

Идентифицирахме, че компаниите се опасяват най-вече от следните последствия, свързани с разпространението на коронавирус:

  • Частично или пълно ограничаване на търговската дейност (намаляване на приходите, печалбата, като същевременно се генерират постоянни разходи, съществено намаляване на паричните потоци), което впоследствие може да доведе и до намаляване на пазарната капитализация на дружеството (въздействие върху акционерите).
  • Загуби от потенциални претенции срещу компанията и нейния мениджмънт във връзка с възможни пропуски или недостатъчна защита на клиенти, посетители и служители, които могат да бъдат изложени прекомерно на заплахата от коронавирус.
  • Повишени разходи, свързани с повишени санитарно-хигиенни изисквания и дезинфекция.
  • Кибер-рискове – повишаването на обществената загриженост за коронавируса може да доведе до увеличен брой фишинг атаки срещу компанията (измами, свързани с коронавирус). Използване на home-office модел на работа.
  • Кредитен риск (съществено увеличение на времето за получаване на отложени плащания, както и увеличаване на тяхното неизпълнение).
  • Мобилност на компанията и служителите по отношение на обхвата на застраховка Помощ при пътуване и възможните разходи за лечение в чужбина.