Възобновяема енергия

Вашите инвестиции в енергетиката трябва да носят максимална стойност, без ненужни загуби

Комплексното застраховане на фотоволтаици, вятърни, водни електроцентрали, централи използващи биомаса или геотермална енергия спомага за покриване на рисковете при тяхното изграждане и дейност. Дългогодишният опит на специалистите от RENOMIA в сферата на възобновяемата енергия е предпоставка, че клиентите ни получават специализирано застрахователно покритие при най-​добрите условия в съчетание с първокласно обслужване.

Застраховането на активи от сферата на възобновяемата енергия обикновено включва:

Основни рискове, свързани със възобновяемата енергия: 

  • природни бедствия
  • кражба на фотоволтаични панели
  • щети върху лопатки на вятърна турбина поради силен вятър
  • механични щети на водноелектрически турбини
  • вандализъм
  • имуществени щети и телесни увреждания при строително-​монтажни дейности
  • загуба на печалба

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.