Застраховка на търговски вземания

Застраховката на търговски вземания покрива рискове от неплащане на фактури поради несъстоятелност или просрочие.

Застраховката на търговски вземания покрива рисковете от:

  • несъстоятелност
  • продължително забавяне на плащане

Застраховката на търговски вземания:

  • защитава срещу неизпълнение
  • предотвратява загуби в случай на пазарен срив 
  • дава цялостна информация относно потенциални и настоящи клиенти 
  • помага за стабилизиране на приходите
  • подобрява събираемостта

Застрахователното решение за търговски вземания винаги е съобразено с потребностите на клиента след пълен анализ на цялата информация и специфичните нужди преди сключването на застрахователния договор.

Ще се свържем с вас 

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.