Всички строително-монтажни рискове

Вие сте инвеститор или участвате в строителни или монтажни проекти? Консултирайте се със специалистите на RENOMIA, които ще ви препоръчат най-добрата комбинация от застрахователни продукти. 

Застраховката Всички строително-монтажни рискове покрива рискове, които могат да възникнат по време на строителство или монтаж и се препоръчва за всички, които участват в строителен или монтажен проект, включително инвеститора. Застраховката може да бъде сключена за конкретен проект или за всички проекти, които отговарят на условията.

Застраховката на всички строително-монтажни рискове включва:

  • застраховка на материални вреди поради природни бедствия, кражба, вандализъм, падане, удар, вреди от неправилна употреба
  • застраховка отговорност за вреди на здравето и имуществото, причинени на трети лица във връзка със строителството или монтажа
  • покритие за загуба на печалба на инвеститора във връзка със забавено пускане в експлоатация поради настъпили застрахователни събития

Допълнително покритие:

  • вреди по време на изпитване или гаранционен период
  • кръстосана отговорност

Ще се свържем с вас 

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.