Отговорност на директори и членове на управителни органи

Застраховката на отговорността на директори и членове на управителни органи ограничава последиците от грешки от страна на членове на управителни органи в дружества и материални щети във връзка с осъществяване на изпълнителна власт.

Членовете на управителни и изпълнителни органи имат широк кръг от задължения във връзка с управлението и представителството на компанията. Компанията или трети лица могат да бъдат обект на загуби в резултат на грешки на членовете на тези органи, които е възможно да отговарят, независимо от своята вина, с цялото си имущество.  

Най-често срещаните грешки са в областта на: 

  • договорни отношения с доставчици или клиенти
  • придобиване, реинвестиране, групово преструктуриране
  • трудовоправни отношения 
  • отношения с акционери и партньори

Застраховката на отговорността на директори и членове на управителни органи помага за ограничаване на последиците от грешки и в резултат на това:

  • чувствително намалява рисковете, свързани с изпълнителни правомощия като обезпечава отговорността на членовете на дружествени органи
  • ограничава риска от щети за компанията
  • обезпечава отговорността при искове от акционери, бизнес партньори, партньори и кредитори

RENOMIA притежава богат опит и възможности в застраховането на отговорност на директори и членове на управителни органи.

Ще се свържем с вас 

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности.

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.