През 2020 г. пазарът на сливания и придобивания (M&A) претърпя значително забавяне. Инвеститорите не губят интереса си, но продавачите все още не искат да намалят цените.

Това се отразява и на застрахователния пазар, предлагащ покритие за сливания и придобивания, където интересът към този специфичен продукт не намалява.

При застраховане на сливания и придобивания (M&A) наблюдаваме търсене на по-рядко срещани продукти вкл. поради COVID-19 кризата, като например покритие на отговорността, произтичаща от данъчни рискове (Tax Liability) и рисковете от открити и продължителни съдебни спорове, както и рискове от изтичане на лицензи и замърсяване на околната среда, така наречените непредвидени рискове (Contingent Risk), или застраховка на фирмите в несъстоятелност (Distressed Assets). Ние помагаме на нашите клиенти да намерят подходящи застрахователни решения в сътрудничество с техния правен и финансов консултант така, че да могат да реализират предвидената инвестиционна сделка. Най-честите застрахователни пазари, към които се обръщаме, са тези в Западна Европа - Барселона, Франкфурт, Лондон и Брюксел.

През 2020 г. отбелязахме повишено търсене на тези специфични видове застраховки, продиктувано от различни причини. Това може да се онагледи с два конкретни примера. Първият е ситуация, при която азиатски инвеститор възнамерява да придобие дял в компания за развитие и управление на търговски недвижими имоти в региона на Централна и Източна Европа и иска да се увери, че създаването на съвместно предприятие не създава данъчни рискове, свързани с прехвърлянето на активите. Вторият такъв случай е продажба на чешкия клон на мултинационална компания на Европейския Инвестиционен Фонд, който в миналото вече е имал проблеми в областта на екологията и иска да покрие потенциалните рискове по текущата сделка. Условието за застраховане на такива специфични рискове е детайлната и качествена проверка на областите, които следва да са предмет на застраховката, включително количественото определяне на възможни щети и разходите за правна защита. Обикновено застраховката може да покрива рисковете, които са идентифицирани като по-малки или средни, където вероятността от настъпване на щети е до 70%. Когато рискът е висок и вероятността от настъпване на щета доближава 100%, застраховката не е подходящ инструмент. В такъв случай на клиентите препоръчваме да изберат, заедно с продавача, друг метод на обезщетение.

Застраховката на гаранции и неустойки/обезщетения по договора за покупко-продажба (Warranty & Indemnity, W&I) и застраховката на правото на собственост върху акции или недвижими имоти (Title Insurance) се използват все по-често и при по-малки сделки с недвижими имоти, където предмет на продажбата е поземлен имот, предназначен за търговско строителство. Продавачите често са физически лица, които например, не желаят да предоставят гаранция или да поемат отговорност за обекта на покупката. Title Insurance често покрива и различни проблеми свързани със собствеността, като все още непогасени реституционни претенции или евентуална отмяна на решение за териториално планиране или разрешението за строеж.

Още през последното тримесечие на 2020 г. статусът на пазара показа, че започват да се формират намеренията на инвеститорите за посткризисния период. Предкризисните цени на дружествата не бяха възприемани като мотивиращи, но продавачите не показваха тенденция за отстъпки. Очакваме пълният обсег на кризата и нейното въздействие върху цените на дружествата напълно да се отразят едва през първата половина на тази година.

Това, че някои инвеститори ще залагат на силно спекулативни сделки - не само с хотели или търговски центрове - отчасти потвърждава и търсенето на застраховка на т.нар. Distressed Assets, или на фирми в несъстоятелност. Застрахователите от Западна Европа очакват повишено търсене на застраховка на фирмите в несъстоятелност. Те обаче са готови да покрият само фирми, които имат здрава основа и са изпаднали във финансови затруднения само поради пандемията.