Колко е важно да имате добро покритие по застраховка D&O (Directors & Officers Liability)

Доскоро, на нашата препоръка за застраховане на риска, свързан с дейността на директорите и членовете на управителни органи на дружествата чрез застраховка D&O (Directors & Officers), често се срещахме с въпроси на нашите клиенти: „Не е ли излишно това? Нашата фирма има качествено управление, а и нашите мениджъри и представляващи вземат компетентни решения ...“. Няма причина да се съмняваме в това, но от друга страна, данните на застрахователните компании говорят ясно, че общият брой и обем на D&O претенции нараства през последните години, далеч преди всичките негативни икономически въздействия, резултат от COVID-19.

Да се действа с грижата на добър стопанин по време на епидемията от коронавирус става все по-трудно. В същото време, очакванията са все по-големи за всички ръководители, членове на управляващи, контролни и надзорни органи на фирмите. Те трябва да се справят с редица ситуации, които не са срещали. Трябва да реагират на актуалните рискове за сигурността на фирмата и нейните служители, а в същото време да правят всичко възможно, за да поддържат по-нататъшната ѝ функционалност, запазвайки всички търговски отношения и поставени цели. За да вземат правилно решение, трябва да разполагат с качествена и достоверна информация, която по време на постоянно променящите се ограничителни мерки с трудно предвидими въздействия в редица случаи е недостатъчна.

Предпазете вашата фирма и лично имущество от последиците от неумишлени грешки

Ако имате договорена D&O застраховка, т.е. застраховка Отговорност на директори и членове на управителни органи, това значително може да намали притеснението, което изпитвате като мениджър или представляващ фирмата, поради обстоятелството, че отговаряте за евентуални щети на фирмата с цялото си имущество. Разбира се, застрахователното покритие се отнася само за неумишлени грешки, но в такъв случай застраховката покрива не само финансовите щети, които можете да причините със своите неправилни решения, но също така и разходите за правна защита. Парадоксът на управленския риск е, че обичайно има голямо забавяне във времето между причинената грешка от мениджъра и претенция, която може да предявят срещу него самото дружеството или неговите акционери.

Срещаме случаи, при които такъв интервал от време е от порядъка на няколко години. Поради тази причина е много важно мениджърите лично да са ангажирани с концепцията на структурата на застрахователното покритие, а застрахователният брокер ясно да разясни на клиента всички нюанси, които трябва да се вземат предвид, преди да се договори застраховката.

Концепцията на тази застраховка съдържа и определен интерес на самото дружество, тъй като именно D&O застраховката често се възприема като възможност за допълнителен паричен поток - например при предявен иск срещу бивш член на управителен орган, за който се твърди, че при изпълнение на своите задължения е направил грешка, довела до финансова щета на дружеството. Размерът на щетата може многократно да превишава имуществото на мениджъра, с което той отговаря за щетите, причинени на дружеството или на трети лица във връзка с изпълнението на неговата длъжност.

Поради пандемията, застрахователите съществено повишиха оценката си за D&O риска за някои отрасли, което личи по увеличаването на цената на застраховката и/или на прилагането на изключения, свързани с COVID-19. Някои застрахователи дори „временно“ спряха да предлагат D&O застраховки. В продължение на години, положителната тенденция на цени и условия по застраховката създаде силно конкурентна среда на пазара на D&O застраховката, за съжаление тенденцията се обърна, като за клиентите става все по-важно какви застрахователни параметри брокерът може да договори, особено в случаи на сложни рискове, които в момента включват отрасли като туризъм, авиация, хотелиерство и др. Благодарение на своята позиция на пазара и качеството на предоставяните услуги, RENOMIA е уважаван партньор за застрахователите в страната и в чужбина и може да осигури възможно най-добрите условия за своите клиенти по D&O застраховка.

Имате нужда от помощ за създаване на качествена D&O застрахователна програма или при нейното подновяване? Специалистите на RENOMIA са изцяло на ваше разположение.